Brandbaar bedrijfsafval

Acceptatievoorwaarden
(Grof) Brandbaar bedrijfsafval

OMSCHRIJVING
Brandbare afvalstoffen die niet voor recycling geschikt zijn.

Toegestaan

Alle niet-recyclebare maar wel brandbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven. De afmetingen mogen niet groter zijn groter dan 30x30x60 cm Indien de afmetingen groter zijn dan 30x30x60 cm spreken we van grof bedrijfsafval.

Niet toegestaan

 • Chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier of gewas of schade op kunnen leveren aan de bodem;
 • Stoffen die een hinderlijke reuk veroorzaken; 
 • Asbesthoudend materiaal en op asbest gelijkende materialen; (zoals Eterniet etc.)
 • Explosieve afvalstoffen;
 • Brandend of smeulend afval of stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/ of ontbranden;
 • Milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken afvalstoffen zoals specifiek ziekenhuisafval, landbouwfolie e.d.;
 • Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden en materialen die aan een dergelijke straling zijn blootgesteld en waarvan verwacht kan worden, dat deze een dergelijke straling kunnen uitzenden;
 • Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is;
 • Autocarrosserieën of onderdelen daarvan en autowrakken en automotoronderdelen, die olieresten en/of brandstof bevatten of kunnen bevatten;
 • (Auto) banden;
 • (Gekookte) etensresten (swill), vlees en visafval, kadavers, slachtafval en fecaliën;
 • Stoffen waarvoor een alternatieve verwerkings- c.q. hergebruikverplichting is vastgesteld. Zoals hout, papier etc. Deze stromen worden alleen geaccepteerd in mengvrachten indien deze zich in een omvang bevinden die voor bedrijfsafvalstoffen gebruikelijk is;
 • Zand, steen en (beton-)puin;
 • Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen;
 • Stofoverlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen;
 • Grote massieve, niet-brandbare stoffen;
 • Samengebundelde stoffen, zoals balen papier, folie en kunststoffen;

Als bij acceptatie op ons grondstoffencentrum blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van de acceptatievoorwaarden, kunnen aangepaste verwerkingslocaties, voorwaarden en/of tarieven van toepassing zijn.

Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).