Algemene voorwaarden

Datum laatste wijziging: 7 juni 2020

Containerverhuurbrabant.nl (van der Pluijm Containers en recycling B.V.)
Kvk nr. 74374354
BTW-nummer NL85987157B01
VIHB-nummer 532663VIHB

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Van der Pluijm Containers en Recycling B.V..

2. Algemeen

2.1 – Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

2.2 – Algemene Voorwaarden die de Huurder hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. is ingestemd.

2.3 – Onder “Huurder” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 

2.4 – De internetsite van Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt. 

2.5 – Door het gebruik van de internetsite van Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Huurder deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. Deze algemene voorwaarden worden duidelijk op de site en bij het bestelproces geattendeerd en Huurder aanvaard deze bij het daadwerkelijk bestellen van een order. 

2.6 – Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. is als hoofdaannemer bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Huurder. De aansprakelijkheid wordt niet verlegd naar onderaannemer.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 – Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen ‘algemene bepalingen’, zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten en gesloten overeenkomsten, behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van de Goederen/overeenkomst niet mogelijk is. 

3.2 – Deze algemene bepalingen regelen als zodanig de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. en vormen een integraal onderdeel van de aanbieding dan wel de (toekomstige) overeenkomst. De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend. Opdrachtnemer heeft een exemplaar van de algemene bepalingen ontvangen. 

3.3 – Gedurende de looptijd van een overeenkomst kan de inhoud van de overeenkomst niet gewijzigd worden, behoudens wanneer deze wijziging door Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk worden overeengekomen. 

3.4 – Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

3.5 – Een aanbod van de potentiële Huurder als genoemd in artikel 2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 

 • de potentiële Huurder heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. via de elektronische weg verzonden. Deze zijn door Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. ontvangen.
 • de potentiële Huurder heeft uitdrukkelijk schriftelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
 • een offerte is door de Huurder getekend en door Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. ontvangen ingeval door Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

3.6 – Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Huurder is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Huurder opgegeven e-mail adres. Deze overeenkomst kan door Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. herroepen worden in geval ten goede gronden heeft aan te nemen dat de Huurder niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. de Huurder dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

3.7 – De aangeboden diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk blijkt.

4. Betaling

4.1 – Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en de zijn inclusief omzetbelasting.

4.2 – Indien de Huurder verboden materialen deponeert in de container word huurder per direct aansprakelijk gesteld en schriftelijk geïnformeerd per e-mail. Eventuele meerkosten worden aan de huurder doorberekend. Bij bezwaar kan de Huurder dit schriftelijk bevestigen naar Van der Pluijm Containers en Recycling B.V.

4.3 – Huurder is de prijs verschuldigd die Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. worden gecorrigeerd.

4.4 – Bezorgkosten zijn in principe bij de prijs inbegrepen. Er word niet buiten Nederland bezorgd. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Huurder medegedeeld.

4.5 – Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Huurder de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Van der Pluijm Containers en Recycling B.V.

4.6 – Indien de Huurder besluit de container te verplaatsen en of te wijzigen zal naar de Huurder een eenmalig transport bedrag berekend worden van € 125,- incl. BTW.

4.7 – Indien een huurder buiten zijn herroeping recht gebruik maakt van wijziging en of annulering worden administratieve kosten berekend van € 25,00 incl. BTW.

5. Betaling

5.1 – Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgend manier worden betaald:

 • IDeal betalingsysteem 
  Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

5.2 – In het geval dat met Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Huurder in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

5.3 – Bij niet of niet tijdige betaling door de Huurder is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag de wettelijke rente per maand verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

5.4 – Ten laste van de Huurder komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. heeft moeten maken, als gevolg van het niet nakomen van de (betalings-) verplichtingen door de Huurder.

5.5 – In geval van niet tijdige betaling is Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. naar alle redelijkheid bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Huurder de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen. Het betalen van verschuldigde rente en kosten zijn daaronder begrepen.

6. Levering en leveringstijd

6.1 – Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. er naar om bestellingen en betalingen die voor 15 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst de volgende werkdag uit te voeren. Genoemde voorkeur van ochtend en of middag geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Indien wij de leveringsdag niet binnen een termijn van 2 dagen voldoen heeft de Huurder recht de bestelling te annuleren zonder kosten en zonder aanspraak van eventuele schade.

6.2 – Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Huurder wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Huurder te melden.

6.3 – Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Huurder en zijn de Algemene Voorwaarden van de leverancier van toepassing.

7. Order Stoppen Wijzigen en Annuleren

7.1 – De Huurder adviseren wij het product onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Wijzigen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de orderbevestiging. De Huurder krijgt zijn geld terug en/of moet bijbetalen aan het aangepaste product. Nadat de betaling is voldaan wordt het product gewijzigd.

8. Eigendomsvoorbehoud onduidelijk

8.1 – De Huurder (ontdoener) mag de producten, voordat de huur daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 – De leverancier neemt de afvalstoffen in ontvangst met de Huurder op de overeengekomen locatie. De afvalstoffen worden geaccepteerd of geweigerd op basis van de acceptatie voorwaarden Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. of de acceptatievoorwaarden van verwerker. Deze voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. Vanaf het moment van acceptatie op basis van de voorwaarden en op locatie van eindverwerker zijn de afvalstoffen eigendom van eindverwerker en komen zij voor zijn risico, tenzij na acceptatie blijkt dat is afgeweken van de voorwaarden waaronder aanlevering dient plaats te vinden. Indien de afvalstoffen geweigerd worden op basis van niet strikte naleving van de acceptatie voorwaarden dan wel algemene voorwaarden is Huurder aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.

9.2 – Het is verboden om in het product gevaarlijk afval, grond, asbest of dakafval te deponeren mits daartoe schriftelijk overeengekomen. De Huurder is verantwoordelijk en dient bij overtreding dit te verwijderen.

9.3 – Het is verboden hoger te beladen dan 20 cm boven de bovenrand van het product in verband met de weg- en verkeersregels. Voor een bigbag geldt dat tot 5cm onder de rand. De Huurder is verantwoordelijk om bij overtreding dit te verwijderen. De verantwoordelijkheid ligt bij de Huurder.

9.4 – Het is mogelijk dat Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9.5 – De Huurder dient voor het product de ruimte voldoende af te bakeren zodat het product op uw voorkeur plaats uitgevoerd te worden. Wanneer de Huurder niet aanwezig kan zijn zullen wij trachten zo dicht mogelijk bij de Huurder huisadres te plaatsen. De Huurder kan geen rechten ontlenen indien bij afwezigheid de container in de ogen van de Huurder verkeerd geplaatst is.

9.6 – Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. streeft naar product(en) die voldoen aan de inhoud in m³ zoals het product(en) in de winkel zijn beschreven. Het kan zijn het product(en) afwijkingen in afmetingen m.b.t. de leverancier(s). De Huurder kan geen rechten ontlenen met afwijkingen van minder dan 1,0 m³.

10. Regels voor producten

Ten aanzien van de verhuur van producten gelden voorts specifiek de volgende bepalingen. 

10.1 – De Huurder dient zich t.o.v. de gehuurde te gedragen als een goede huisvader.

10.2 – Huurder is verplicht zorg te dragen voor een eenvoudige en zonder vertraging bereikbare locatie, passende verlichting, bebakening en afdekking van het product alsmede voor het treffen van alle verdere voorzieningen, welke algemeen wenselijk zijn (onder meer ter bescherming van natuur, milieu en omwonenden) dan wel enige autoriteit voorgeschreven zijn en/of worden.

10.3 – Huurder is verplicht het product aan het einde van de overeenkomst huurperiode weer in oude staat (slijtage als gevolg van normaal gebruik daargelaten) aan verwerker te retourneren. Leverancier blijft onder alle omstandigheden eigenaar van het product.

10.4 – De maximale belading van de container is boven de rand en voor een Big Bag geldt dat tot 5cm onder de rand. In ieder geval dat het product verkeerd is beladen of is over beladen, een en ander te beoordeling van Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. of door haar ingeschakelde derden, is Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. gerechtigd de behandeling en/of afvoer van het product te weigeren. Eventuele schades en/of boetes als gevolg van verkeerde belading of over belading zijn voor rekening van de Huurder.

10.5 – Het plaatsen en ophalen van het product op de door de Huurder aangeduide plek (oprit, pad, tuin e.d.) geschiedt indien redelijk voor eigen risico van de Huurder. De Huurder vrijwaart Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. op de door haar van de activiteiten ingeschakelde derden tegen aanspraken ter zake.

11. Overmacht

In geval van overmacht is Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de huurder ontstane schade, behoudens en voor zover Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad. 

11.1 – Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt;

11.2 – Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch Van der Pluijm Containers en Recycling B.V.. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; Onder overmacht wordt mede begrepen: overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking of werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, weersgesteldheid die uitvoering van de overeenkomst vertraagt c.q. onmogelijk maakt, intrekking van één of meer vergunningen van Van der Pluijm Containers en Recycling B.V.. en/of derden waarop Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen, brand en/of andere storingen in het bedrijf van Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. , dan wel in het bedrijf van de toeleverancier(s) Van der Pluijm Containers en Recycling B.V., of in andere bedrijven van derden, waarop Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen.

11.3 – Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen;

11.4 – Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

11.5 – Voor zoveel Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

12. Intellectueel eigendom

12.1 – De Huurder erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Van der Pluijm Containers en Recycling B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2 – Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

12.3 – Het is de Huurder verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Pluijm Containers en Recycling B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 – Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. zal de gegevens van de Huurder uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

13.2 – Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

14. Persoonsgegevens

14.1 – Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 – De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

15.1 – Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@vd-pluijm.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
15.2 – Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

16. Diversen

16.1 – Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. is gevestigd te


Kartuizerstraat 75 4941 ED Raamsdonksveer

Gedeponeerd KvK Tilburg te januari 2021

Kvk nr. 74374354.


BTW-nummer NL85987157B01.


VIHB-nummer 532663VIHB

16.2 – Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

16.3 – Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. klantenservice is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 7.00 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 8.00 uur t/m 12.00 uur.

16.4 – Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mail binnen 2 uur te beantwoorden.

17. Verboden stoffen


In het bijzonder zijn uitgesloten stoffen die:


 • giftig zijn;
 • in combinatie met overig afval giftige stoffen kunnen opleveren;
 • schade kunnen opleveren aan mens, dier en gewas;
 • zelfontbrandbaar zijn;
 • explosief zijn;
 • in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden;
 • schade kunnen opleveren aan de bodem, het oppervlaktewater of grondwater;
 • milieuhygiënisch of technisch moeilijk te verwerken zijn;
 • kadavers en slachtafval;
 • worden bestempeld als specifiek ziekenhuisafval;
 • radioactief zijn;
 • gesloten dan wel gevulde vaten, flessen, kisten en andere verpakte stoffen voorzover op de inhoud geen directe controle mogelijk is;
 • autobanden;
 • bitumeuze afvalstoffen en aardolieproducten of afvalstoffen daarvan, mengsels van stoffen die giftige chemicaliën bevatten, waaronder bestrijdingsmiddelen;